Mario Marleen Renata Trees Guus Samenvatting

Samenvatting Marleen, Trees, Renata, Guus en Mario

In de afgelopen 9 maandagavonden heeft het groepje bij Trees thuis zich, naast een uitwisseling over de huidige tijd met al zijn beperkingen, gericht op de volgende thema’s.

Ten eerste bespraken we de voordracht van 5 mei 1914 waarin aandacht wordt geschonken aan het leven en sterven van Chr. Morgenstern. Tijdens zijn leven heeft hij door de geesteswetenschap de periode na het overlijden voorbereid. De geestkracht die tijdens zijn leven in zijn lichamelijkheid heeft gewerkt spiegelde zich na de dood in zijn omgeving waar hij die werkingen en krachten kon zien en herkennen.

Dan hebben we ons verdiept in de Paasvoordrachten van 1924 (in GA 233a “Das Osterfest als ein Stück der Mysteriengeschichte der Menschheit”). Het zijn belangrijke voordrachten om het mysteriewezen en het Paasgebeuren beter te begrijpen. De twee spreuken van Steiner, die op de oorspronkelijke Paasviering zouden worden geëuritmiseerd en die beginnen met ‘Steh vor des Menschen Lebenspforte’ en ‘Weltensprossenes Wezen …’ (ook te vinden in Wahrspruchworte, GA 40) zijn een weergave van belangrijke aspecten van deze vier voordrachten. Zo omkleden het ik en het astraal lichaam zich in het voorgeboortelijke met het
etherische voor de fysieke geboorte. Dit etherlichaam heeft een innerlijke en uiterlijke kant. Bij de vorming van het etherlichaam stellen de lichtkrachten van de zon, die op de volle maan schijnen, de mens in staat de uiterlijke kant van zijn etherlichaam te vormen bij het afdalen naar de aarde. De geestelijke uitstraling van de nieuwe maan geeft de mens kracht om de innerlijke kant van zijn etherlichaam te vormen. Ook de wezens die in de maan wonen en die van daaruit kijken naar de bewegingsverhoudingen van het planetenstelsel dragen hieraan bij. Dan gaat het over de Mysteriën van Efese, alwaar het Maangeheim kon worden ervaren: hoe je bij je incarnatie in de maansfeer je etherlichaam vormt door mee te kijken met de Maanwezens naar de andere planeten van ons zonnestelsel om zo specifieke krachten te ontvangen voor de spraak, beweging, wijsheid, liefde/schoonheid en innerlijke warmte. De spreuk van Steiner ‘Weltensprossenes Wezen …’ vat dit gedeelte mooi samen, zoals het ook door de inwijdeling werd gehoord. En dan gaat het over de tien categorieën van Aristoteles die als een beeldalfabet de werkelijkheid van aarde en kosmos doen kennen.

Vervolgens hebben we ons gericht op twee inleidingen van Steiner tijdens de Paasconferentie van 1924 als opmaat tot het ervaren van de Grondsteenspreuk in euritmie en tot een openbaar euritmieprogramma (uit GA 277). In de eerste korte inleiding geeft Steiner aan dat de euritmievoorstelling, waarin voor de eerste keer de grondsteenspreuk in euritmie werd uitgebeeld, een volgende stap betekent in het laten werken van de impuls van de kerstbijeenkomst 1923 in de harten van de aanwezigen, een impuls die zich voortzet en ontwikkelt. De tweede inleiding werd nader ingegaan op de verhouding spraak en recitatie tot gebaar en beweging. Dit komt ook tot uitdrukking in de vierde voordracht van de paasconferentie bij het beleven van het maangeheim door de Efesische inwijdeling.

Tenslotte hebben we ons bezig gehouden met de 4e tot en met de 6e voordracht uit GA 232 “Mysteriengestaltungen”. Hier wordt de wording van de vaste aarde met planten en dieren vanuit de eiwitatmosfeer om de aarde heen beschreven. In de 6e voordracht gaat het dan om de Efesische mysteriën van Artemis, waarin de samenhang tussen mens (microkosmos) en goden (macrokosmos) door het Woord, dat in beide sprekend zich openbarend werkzaam is, tot beleving komt. In het menselijke actieve spreken (als een vormen van de lucht met gedachte doortrokken warmtevolle verdunningen en gevoels meedragende waterachtige verdikkingen) komt het Woord tot openbaring, zoals het ook in de wording van de aardse gestalte van plant en dier uit het waterachtige tot openbaring komt.

We besloten om niet op een andere avond door te gaan met dit groepje. Als de ledenavond op maandag wederom niet meer kan plaatsvinden (los van de zomervakantie), dan gaan we als groepje wel weer bijeenkomen op de maandagavond.

Mario Matthijsen, 26 mei 2020

Scroll naar boven